021-62948

هر بخش عملیاتی، به یک سری تجهیزات احتیاج دارد که شبکه و ارتباطات از این مطلب مستثنی نیست. تجهیزات مورد نیاز در شبکه به دو دسته غیرفعال و فعال تقسیم می شود که این دسته بندی برمبنای احتیاج به توان الکتریکی برق صورت گرفته است.

تجهیزات فعال شبکه (اکتیو): تجهیزاتی هستند که به جریان الکتریکی برق نیاز دارند.

این تجهیزات عبارتند از: کارت شبکه  (NIC)، سوییچ (switch)، مسیریاب (Router)، دیوار آتش (Firewall)، مبدل فیبر نوری(Media Convertor)و پرینت سرور (Print server)

تجهیزات غیر فعال شبکه (پسیو) : عملکرد این تجهیزات بدون نیاز به توان الکتریکی برق صورت می گیرد.

این تجهیزات عبارتند از : انواع کابل ،کانکتورها و اتصالات ، داکت یا کانال و انواع رک.